Hodnotenie knižničných fondov v procese benchmarkingu

Predmet: Hodnotenie knižničných fondov v procese benchmarkingu


Kategória otázky: Informácie o knižnici
Dátum zadania otázky: 16. 12. 2018
Bydlisko: Bratislava

 

Text otázky:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, v čom všetkom spočíva hodnotenie knižničných fondov v benchmarkingu.

Ďakujem za odpoveď.


Odpoveď:

Dobrý deň,
hodnotenie knižničných fondov (KF) v rámci projektu benchmarking verejných knižníc vychádza z niektorých základných štatistických údajov o príslušnej knižnici:

1. Údaje o objeme knižničného fondu:
1.1. Knižničné jednotky (KJ) spolu k 31.12. sledovaného roku
1.2. Počet exemplárov dochádzajúcich periodík
1.3. Ročný prírastok knižničných jednotiek

2. Údaje o počte potenciálnych používateľov, ktorým má slúžiť KF:
2.1. Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice k 31.12. sledovaného roku
2.2. Počet detí do 15 rokov v obci

3. Finančné náklady na nákup KF
3.1. Výdavky na nákup KF v € (spolu na nákup KJ aj periodík)  

4. Služby poskytované z KF, efektivita budovania KF
4.1. Výpožičky spolu
4.2. Prezenčné výpožičky
4.3. Počet výpožičiek cez medziknižničnú výpožičnú službu z iných knižníc (poukazuje na rezervy v doplňovaní KF)
Následne zo základných údajov sú v databáze benchmarkingu vypočítané prepočtové údaje s ohľadom na počet potenciálnych používateľov a reálne využívanie KF.
Prepočtové údaje na hodnotenie kvality KF:
1. Objem KF na 1000 obyvateľov: počet KJ/1000 obyv. (veľký objem KF môže znamenať zastaranosť KF, odporúča sa 2-3 KJ/1 obyv. pri systematickom doplňovaní KF)
2. % obnovy KF: podiel objemu prírastku KJ z KF  - odporúča sa minimálne 7 % obnova KF ročne
3. Objem prírastku KJ na 1000 obyv.: počet prírastkov KJ/1000 obyv. (vypočítať podľa bodu 1. a 2. a počtu obyv.)
4. Počet exemplárov dochádzajúcich periodík na 1000 obyv.
5. Počet absenčných výpožičiek na 1 obyv.
6. Obrat KF: počet výpožičiek/ počet KJ v KF - dobrá hodnota je od 2, nižšia znamená nekvalitné budovanie KF, KF nezodpovedá potrebám používateľov, obvykle odráža nesystematické doplňovanie KF
7. Náklady na nákup KF v € na 1 obyv. - odporúča sa 1,50 €/1 obyv. -umožňuje kontrolu efektívnosti a kvality budovania KF
8. Náklady na nákup KF na 1 výpožičku - umožňuje kontrolu efektívnosti a relevantnosti doplňovania KF potrebám používateľov

Projekt benchmarkingu umožňuje porovnávanie jednotlivých výsledkov konkrétnej knižnice s knižnicou v porovnateľných podmienkach pôsobenia s porovnateľným počtom obyvateľov, umožňuje porovnanie aj s českými verejnými knižnicami, porovnanie s dosiahnutou priemernou hodnotou, mediánom, minimálnou a maximálnou dosiahnutou hodnotou v kategórii knižníc v príslušnej skupine podľa počtu obyvateľov.

Zhrnutie: v benchmarkingu verejných knižníc hodnotíme KF z hľadiska jeho objemu, prírastku, využívania, efektívnosti a kvality budovania, finančnej nákladnosti.
Vaša otázka je všeobecná, ak by ste upresnili, čomu sa chcete vo svojej práci bližšie venovať, mohla by som Vám poskytnúť konkrétne údaje, prípadne Vás usmerniť, na čo sa treba zamerať. Ohľadom benchamrkingu sa na mňa knihovníčky obracqjú s otázkami obvykle priamo na adrese iveta.kilarova@snk.sk zodpovedná riešiteľka Projektu Benchmarking knihoven pre verejné knižnice SR.
 
Počet návštev:   4727 unikátne  /  6199 zobrazenia